Budowa Stron i Sklepów Internetowych ☎   +48 885 550 000     info@webstudio.com.pl

  Budowa Stron i Sklepów Internetowych
☎   +48 885 550 000     info@webstudio.com.pl

START STRONY INTERNETOWE SKLEPY E-COMMERCE COPYWRITING GRAFIKA INTERNETOWA KONTAKT CENNIK PORADNIK

Kiedy nie musisz rejestrować
działalności gospodarczej?

Charakterystyka i cechy działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza nierejestrowana w 2023 roku

Działalność gospodarcza jest to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły, bez względu na jej rezultat. Jeśli to, czym się zajmujesz posiada cechy działalności gospodarczej, powinieneś zgłosić to do urzędu. Czym wyróżnia się działalność gospodarcza:

 • ❯  Jest nastawiona na zysk, ma określony cel zarobkowy,
 • ❯  Ma zorganizowany charakter. Gdy na przykład wynajmujesz pomieszczenie do jej wykonywania, poszukujesz klientów, prowadzisz marketing,
 • ❯  Wykonywana jest w sposób ciągły. Jednorazowa sprzedaż kilku różnych przedmiotów na OLX nie jest działalnością gospodarczą,
 • ❯  Prowadzona jest we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Nie wykonujesz jej na polecenie i pod kierownictwem zleceniodawcy,
 • ❯  Ponosisz osobiście ryzyko gospodarcze związane z tą działalnością.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Logo Ministerstwa Finansów

Możliwość świadczenia usług w ramach działalności nierejestrowanej weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku na mocy Ustawy Prawo Przedsiębiorców. Działalność nierejestrowaną może prowadzić włącznie osoba fizyczna. Pewne ograniczenia w tym zakresie wynikają ze specyficznego statusu osoby, która chce wykonywać działalność nierejestrowaną.

Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie mogą wykonywać działalność nierejestrową, ponieważ taka działalność nie jest uzależniona od posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
Wykonując taką działalność jako niepełnoletni, musisz pamiętać o ograniczeniach wynikających z takiego wieku. Osoby od 13 do 18 roku życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Nie mogą we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych, które powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego. Przede wszystkim nie mogą samodzielnie zawierać umów ze swoimi kontrahentami na dostawę towarów czy sprzedaż produktów. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoim prawem, potrzebna im będzie zgoda ustawowego przedstawiciela, najczęściej rodzica lub kuratora.

Osoba niepełnoletnia może dysponować dochodami uzyskanymi z tytułu działalności nierejestrowej bez zgody przedstawiciela ustawowego, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej.


Działalność nierejestrowana osób niepełnoletnich może podlegać pewnym ograniczeniom lub być wyłączona, jeżeli przepisy określają, że osoba prowadzącą konkretną działalność musi być pełnoletnia. Takie ograniczenie lub wyłączenie musi być uregulowane w ustawie dotyczącej tego typu działalności.

Bezrobotni

Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, ale uzyskuje przychody. Jednym z warunków posiadania statusu bezrobotnego jest niewykonywanie innej pracy zarobkowej.

Inna praca zarobkowa to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.


Osoba bezrobotna, żeby zachować swój status, nie może prowadzić działalności nierejestrowej. Zawarcie umowy tego typu spowoduje, że osoba bezrobotna będzie wykonywać inną prace zarobkową i utraci swój status.
Jeśli działalność osoby bezrobotnej opiera się wyłącznie o umowy sprzedaży, to taka osoba może prowadzić działalność nierejestrową. W pozostałych przypadkach – już nie.

Rolnicy

Osoby fizyczne będące rolnikami mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, która nie wchodząc w zakres działalności rolniczej, będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Jeżeli spełni warunki określone dla działalności nierejestrowej, działalność wykonywana przez rolnika będzie kwalifikowana jako działalność nierejestrowa. Podlega jednak kilku ograniczeniom. Rolnicy wykonujący niektóre rodzaje działalności, nie mogą ich wykonywać w ramach działalności nierejestrowej podczas:

 • ❯  działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • ❯  wynajmowania przez rolników pokoi w ramach agroturystyki,
 • ❯  sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 • ❯  wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego,
 • ❯  działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich

Urzędnicy

Urzędnik może wykonywać działalność nierejestrowaną. Działalność nierejestrowa nie jest uznawana za działalność gospodarczą ze względu na określony poziom przychodów. Dlatego też nie odnoszą się do niej przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Indywidualną i odrębną kwestią są zapisy regulaminów wewnętrznych bądź zarządzeń danego urzędu centralnego, w sprawie zasad uzyskiwania zgody dyrektora generalnego urzędu na podjęcie dodatkowych aktywności zarobkowych, które mogą ograniczać możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej przez urzędnika.


Kiedy nie musisz rejestrować działalności gospodarczej

Logo Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Działalność nierejestrowana (nierejestrowa lub nieewidencjonowana) to niewielka działalność zarobkowa osób fizycznych. Wyjątkowo, ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Dlatego, żeby ją prowadzić, nie musisz mieć wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taka działalność nie wymaga rejestracji firmy jeśli spełniasz jednocześnie te dwa warunki:

 • ❯  Przychody z twojej działalności w żadnym miesiącu 2022 roku nie przekroczą kwoty 1505 zł (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia),
 • ❯  W okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś lub nie wykonujesz działalności gospodarczej.

Jeżeli działalność gospodarczą wykonywałeś poza granicami Polski, to nie ma to wpływu na prawo do wykonywania działalności nierejestrowej w Polsce.

Musisz zarejestrować firmę, nawet jeśli planujesz niewielkie przychody, ale działalność którą chcesz prowadzić:
  ❯  Wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej,
  ❯  Została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.


Źródło: podatki.gov.pl (31.10.2022)


W takich przypadkach działalność nie może być wykonywana jako działalność nierejestrowana.
Przykłady działalności gospodarczych, do prowadzenia których potrzebne jest zezwolenie, koncesja albo wpis do rejestru działalności regulowanej to:

 • ❯  Ochrona osób lub mienia,
 • ❯  Sprzedaż alkoholu,
 • ❯  Usługi detektywistyczne,
 • ❯  Organizacja imprez turystycznych,
 • ❯  Zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Przykłady działalności, kiedy przedsiębiorca potrzebuje zezwolenia, koncesji lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej to:

 • ❯  Pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych (zgodnie z Ustawą o Dystrybucji Ubezpieczeń),
 • ❯  Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (zgodnie z Ustawą o Rachunkowości).

Jakie są korzyści z działalności nierejestrowanej

Korzyści z działalności nierejestrowanej

Ulga na start, która eliminuje konieczność odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez 6 miesięcy czy projekt Mały ZUS dla niewielkich firm z pewnością istotnie wpłyną na wzrost liczby nowych firm. Kolejną propozycją rządu, skierowaną głównie do osób, które świadczą usługi lub sprzedają towary na niewielką skalę, jest działalność nierejestrowana. Jakie realne korzyści wnosi to rozwiązanie:

 • ❯  Nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), Urzędzie Skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebować numerów identyfikacyjnych NIP i REGON),
 • ❯  Nie płacisz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej,
 • ❯  Jeśli wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot zawierający z tobą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki,
 • ❯  Nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy,
 • ❯  Nie musisz płacić podatku VAT – obejmuje cię zwolnienie podmiotowe, bo przychody z działalności nierejestrowej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku,
 • ❯  Nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Obowiązki wynikające z prowadzenia działalności nierejestrowanej

Obowiązki w trakcie prowadzenia działalności nierejestrowanej

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, jesteś "przedsiębiorcą"" w rozumieniu prawa cywilnego. Oznacza to, że w relacjach z konsumentami jesteś traktowany jako przedsiębiorca i masz z tego tytułu obowiązki związane z reklamacją, zwrotem, czy naprawą. Dotyczy to również prawa konsumenta do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość. Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej masz obowiązek:

 • ❯  Prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży,
 • ❯  Rozliczać przychody z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej,
 • ❯  Przestrzegać praw konsumentów,
 • ❯  Wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego.

Faktury VAT, rachunki i limit przychodu

Faktury i Rachunki przy działalności nierejestrowanej

Faktury i rachunki przy dzialalności nierejestrowanej

Prowadząc działalność nierejestrowaną, jesteś zwolniony z obowiązku wystawiania faktur. Musisz jednak wystawić fakturę albo rachunek, jeżeli twój klient tego zażąda. Takie żądanie kontrahent może zgłosić w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym dostarczyłeś mu towar lub usługę bądź otrzymałeś całość lub część zapłaty. Twoja faktura albo rachunek musi zawierać co najmniej:

 • ❯  Datę wystawienia i kolejny numer,
 • ❯  Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (tylko na fakturze),
 • ❯  Dane sprzedawcy i nabywcy (na rachunku),
 • ❯  Nazwę (rodzaj) produktu lub usługi,
 • ❯  Miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • ❯  Cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • ❯  Kwotę do zapłaty (na rachunku), kwotę (brutto) należności ogółem (na fakturze).

Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że podasz na rachunku lub fakturze swoje imię i nazwisko. Nie musisz podawać numeru PESEL, czy adresu zamieszkania. Nie potrzebujesz także posługiwać się pieczątką.


Jak obliczysz, czy Twój przychód nie przekracza obowiązkowego limitu

Ewidencja przychodów przy dzialalności nierejestrowanej

O tym, czy możesz prowadzić działalność nierejestrowaną, decyduje kwota miesięcznego przychodu. W żadnym miesiącu nie możesz przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za dany rok. Żeby sprawdzić, czy kwota miesięcznego przychodu mieści się w tym limicie, musisz wziąć pod uwagę otrzymane oraz należne kwoty ze sprzedaży towarów bądź usług. Do przychodu nie zaliczasz wartości towarów, które zostały ci zwrócone oraz udzielonych bonifikat i skont. Skonto (rabat) jest to procentowe zmniejszenie sumy należności udzielane nabywcy przez dostawcę towaru, jeżeli odbiorca reguluje zapłatę należności gotówką przed umówionym terminem.
Do ustalania przychodu posłuży Ci ewidencja sprzedaży, która musi uwzględniać:


Kwoty otrzymane to te, które dostajesz w momencie sprzedaży lub przed sprzedażą (tak zwane zaliczki).
Kwoty należne to te, których w momencie sprzedaży jeszcze nie otrzymałeś - sprzedałeś towar bądź wykonałeś usługę i wystawiłeś dokument sprzedaży (rachunek, fakturę), ale klient ci jeszcze nie zapłacił.

Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu, twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu, masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Pamiętaj, że jako początkującemu przedsiębiorcy może ci przysługiwać prawo do zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Co powinna zawierać uproszczona wersja ewidencji sprzedaży

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, powinieneś prowadzić ewidencję sprzedaży w wersji uproszczonej. Możesz to robić w formie papierowej lub elektronicznie, na przykład w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Dokładna ewidencja pozwoli ci szybko ustalić, czy nie przekroczyłeś progu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowej.

W ewidencji zapisujesz sprzedaż za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. To oznacza, że po sprzedaniu towaru następnego dnia, nie możesz wpisywać sprzedaży z dnia poprzedniego. Przepisy nie regulują, jakie dokładnie elementy powinien zawierać uproszczona ewidencja sprzedaży. Zazwyczaj zawiera:

 • ❯  Liczbę porządkową,
 • ❯  Datę sprzedaży,
 • ❯  Wartość sprzedaży,
 • ❯  Wartość sprzedaży narastająco.
Ewidencja sprzedaży przy dzialalności nierejestrowanej

W ewidencji sprzedaży możesz dopisywać również inne informacje takie jak: numer dowodu sprzedaży albo informacje o rodzaju transakcji. Przykładowy sposób prowadzenia zapisów:


Jak rozliczysz się z Urzędem Skarbowym?

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej

Jeżeli uzyskujesz przychody zarówno z działalności nierejestrowej jak i z umowy o pracę czy umów zlecenia lub o dzieło, przychody z działalności nierejestrowej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. Jest tam dodatkowa rubryka "działalność nierejestrowana", w której wykażesz przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek.

Kwotę przychodu w celu opodatkowania go podatkiem dochodowym obliczasz inaczej niż kwotę przychodu na potrzeby weryfikacji, czy mieścisz się w limicie określonym dla działalności nierejestrowej.
Na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym twoim przychodem z działalności nierejestrowej są pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do twojej dyspozycji w roku kalendarzowym oraz wartość otrzymanych świadczeń: w naturze i innych nieodpłatnych, czyli kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę.

W zeznaniu rocznym możesz odliczyć koszty, które poniosłeś w związku z wykonywaną działalnością, na przykład zakup surowców do produkcji wyrobów. Koszty te powinny być udokumentowane, dlatego przechowuj wszystkie dowody zakupów. Najlepiej, jeśli na tych dowodach będą podane twoje imię, nazwisko czy miejsce zamieszkania.

Uzyskiwanie przychodów z działalności nierejestrowej nie wyłącza prawa do wspólnego rozliczenia małżonków. Nie musisz również odprowadzać zaliczek na podatek.


Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Kasa fiskalna przy działalności nierejestrowanej

Podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej. Jeżeli zacząłeś taką działalność w trakcie poprzedniego roku, to twój obrót nie może przekroczyć 20 tys. zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym.
Ta zasada dotyczy również działalności nierejestrowej.

Kasa fiskalna będzie ci jednak potrzebna w przypadku sprzedaży towarów lub usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Są to, między innymi, gaz płynny, części do silników spalinowych, nadwozia do pojazdów silnikowych, sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, perfumy i wody toaletowe oraz usługi: przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, doradztwa podatkowego, świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Jeżeli sprzedajesz takie towary lub usługi, musisz ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotu.Jacek

Autor: Ewelina
Data publikacji: 19-10-2022 | Aktualizacja: 08-08-2023

Oceń artykuł:

>